OGÓLNE WARUNKI UMÓW W OBROCIE KRAJOWYM

§1 [Zakres zastosowania]

 1. Sprzedaż i dostawa w obrocie krajowym oferowanych przez spółkę “POLMOSTRÓW” SP. Z O.O., KRS nr 0000001592, (zw. dalej „Spółką”) towarów podlega wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Umów (zw. dalej również „ogólnymi warunkami” lub „OWU”), które stanowią integralną część umów zawieranych przez Spółkę. Ogólne warunki odnoszą się także do wszelkich przyszłych umów, chociażby pomimo braku wyraźnego do nich odwołania. Wszelkie postanowienia wprowadzone przez drugą stronę (zw. dalej „Kupującym”), zmierzające do zmiany OWU lub odbiegające od ich brzmienia, nie mają mocy wiążącej, chyba że Spółka wyraźnie zaakceptowała je na piśmie.
 2. Termin „sprzedaż” użyty w OWU oraz pochodzących od Spółki ofertach, pismach, emailach i innych oświadczeniach obejmuje także umowę dostawy. OWU stosuje się ponadto do umów, na podstawie których towary zostały wytworzone przez Spółkę według wskazówek drugiej strony, w tym według przedłożonych przez drugą stronę wzorów, projektów lub technologii.
 3. Ogólne warunki nie obowiązują w umowach zawieranych z konsumentami.

§2 [Zawarcie umowy]

 1. Podawane przez Spółkę wielkości i wzory określają jedynie przeciętny stan oferowanych towarów. Odstępstwa od tego stanu w zakresie formy, koloru, wagi, wielkości i ilości (sztuk) są dopuszczalne i traktowane jako zgodne z umową, chyba że Kupujący wykaże, że w świetle obiektywnych kryteriów odstępstwa te nie są dla niego możliwe do przyjęcia, gdyż pozbawiają go w zasadniczy sposób tego, czego zgodnie z umową miał prawo oczekiwać, a Spółka mogła stan taki przewidzieć.
 2. Uważa się, że zamówienia i inne oświadczenia składane Spółce w celu zawarcia umowy stanowią nieodwołalną ofertę, którą Spółka ma prawo przyjąć w ciągu dwóch tygodni. Przyjęcie oferty może nastąpić wyraźnie, na piśmie (w tym także pocztą elektroniczną) albo w sposób dorozumiany, przez wysłanie towarów Kupującemu. Dotyczy to również zamówień i podobnych oświadczeń składanych personelowi Spółki zajmującemu się realizacją zamówień, zwłaszcza pracownikom działu sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że osoby należące do powyższego personelu nie są w żaden sposób uprawnione do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli.
 3. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia drogą elektroniczną, Spółka przesyła mu potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z odpowiedzią. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jednak oświadczenia o przyjęciu oferty (potwierdzenia zamówienia), chociaż w konkretnym przypadku Spółka może połączyć potwierdzenie otrzymania zamówienia z oświadczeniem o przyjęciu oferty.

§3 [Ceny]

 1. Ceny proponowane przez Spółkę uznaje się za wiążące w ciągu 30 dni od daty ich przekazania do wiadomości Kupującego, o ile Spółka nie wskazała inaczej.
 2. O ile wyraźnie nie umówiono się inaczej, ceny podawane przez Spółkę są cenami netto, wyliczonymi dla odbioru z zakładu w Wysocku Wielkim, i nie obejmują, w szczególności, podatku VAT, kosztów opakowania, przeładunku, przewozu, ceł, kontroli jakości ani pozostałych kosztów sprzedaży. Koszty te, w braku wyraźnej odmiennej umowy, obciążają Kupującego.
 3. W razie istotnej zmiany czynników mających wpływ na ceny, takich jak koszty personalne i surowcowe, warunki sprzedaży itp., w okresie między zawarciem umowy a wyznaczonym lub rzeczywistym terminem dostawy, Spółka jest uprawniona do żądania od Kupującego dostosowania wysokości ceny do zmienionych warunków, a jeśli w tym zakresie nie zostanie w ciągu 14 dni osiągnięte porozumienie, to Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący może dokonać potrącenia roszczeń służących mu względem Spółki jedynie wtedy, gdy Spółka zgodziła się na to wyraźnie na piśmie lub roszczenie potwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem sądu.
 5. O ile nie umówiono się inaczej, obowiązują ceny podane w Cenniku dostępnym na stronie internetowej Spółki.

§ 4 [Realizacja umów]

 1. Opóźnienia dostawy spowodowane siłą wyższą lub wydarzeniami, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę takie jak m.in. strajki, zarządzenia władz państwowych, klęski żywiołowe, zakłócenia w działaniu przedsiębiorstwa, brak dostaw energii i innych mediów itp., w tym w sytuacjach gdy zachodzą one u dostawców Spółki, nie są uważane za naruszenie umowy, nawet gdy dany termin został określony w sposób wiążący. W takim przypadku Spółka jest upoważniona do przedłużenia czasu dostawy względnie terminu innego świadczenia o okres, kiedy dostawa była utrudniona lub niemożliwa. Jeżeli dostawa lub spełnienie świadczenia staną się niemożliwe lub połączona z nadmiernymi trudnościami z przyczyn niezawinionych przez Spółkę, Spółka jest uprawniona odstąpić od umowy, a po stronie Kupującego nie powstają żadne roszczenia odszkodowawcze.
 2. Spółka jest upoważniona do dokonywania częściowych dostaw oraz spełniana innych świadczeń na rzecz Kupującego w częściach. Kupujący ma obowiązek odebrania takiej dostawy. Popadły w zwłokę z odbiorem świadczenia Kupujący ma obowiązek naprawienia powstałej w ten sposób szkody, w szczególności zrekompensowania dodatkowych wydatków i nakładów, na które narażona została Spółka.
 3. Jeżeli dostawa ulegnie opóźnieniu na życzenie lub z winy Kupującego, to towar będzie składowany na jego koszt i niebezpieczeństwo, a po bezskutecznym wezwaniu do odebrania towaru Klient będzie miał obowiązek zwrotu Spółce kosztów magazynowania nieodebranego towaru w wysokości 150 zł netto za m2 za dzień. W takiej sytuacji wszelkie skutki wydania towaru następują z chwilą zgłoszenia Kupującemu gotowości do wysyłki lub wydania towaru.

§5 [Opakowanie]

 1. Koszty opakowań przewidzianych do jednorazowego użytku będą obliczone przez Spółkę według kosztów własnych, a opakowania te nie będą przyjmowane z powrotem.
 2. Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli nie zostaną doliczone Kupującemu wyraźnie do ceny, pozostają własnością Spółki. W takiej sytuacji Kupujący ma obowiązek odesłać Spółce opakowania w ciągu 30 dni na własny koszt i w należytym stanie. Jeżeli uzgodniony zostanie własny odbiór opakowań, to Kupujący ma obowiązek nieodpłatnie je przechować, a w uzgodnionym terminie przygotować je do odbioru w należytym stanie.
 3. Europalety, kontenery i podobne opakowania dla celów transportu będą wymieniane w sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych. Jeśli przy dostawie towaru, opakowania te nie zostaną przekazane na wymianę w takiej samej ilości i jakości, to Spółka jest uprawniona do odrębnego doliczenia do ceny nieprzekazanych na wymianę opakowań.

§6 [Przejście ryzyka]

 1. Niebezpieczeństwo przypadkowego zagubienia, utraty lub pogorszenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili wydania, a w przypadku sprzedaży realizowanej wysyłkowo, w momencie przekazania towaru spedytorowi, podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo transportowe albo innej osobie trudniącej się przewozem towarów. Reguła ta znajduje zastosowanie niezależnie od tego, która ze stron ponosi koszty transportu towaru.
 2. Uważa się, że zwłoka Kupującego w odbiorze towaru ma skutek równoznaczny z wydaniem towaru Kupującemu.
 3. Ubezpieczenie towaru w transporcie dokonywane jest przez Spółkę wyłącznie na wyraźne życzenie Kupującego i na jego koszt.

§7 [Rękojmia za wady]

 1. Jeżeli występują wady towaru, za które Spółka ponosi odpowiedzialność, to Spółka zobowiązuje się dostarczyć towar zastępczy. Dopiero gdy nie nastąpi to w odpowiednim terminie, lub z jakichś przyczyn nie przyniesie pożądanego rezultatu, Kupujący może odstąpić od umowy. O braku pożądanego rezultatu można mówić w tylko w sytuacji, gdy mimo zagwarantowana Spółce dostatecznej możliwości dostarczenia towarów zastępczych: (i) dostarczenie towarów zastępczych nie jest możliwe; (iii) jeśli Spółka odmówi dostarczenia towarów zastępczych; (iv) gdy dostarczenie towarów zastępczych będzie dla Spółki połączone z nadmiernymi
 2. trudnościami. Przewidziane w niniejszym punkcie prawo Kupującego do odstąpienia od umowy nie może być realizowane w przypadku wad nieistotnych.
 3. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zgodność towaru z umową natychmiast po jego dostawie i zgłosić, nie później niż w ciągu 24 godzin, wszelkie widoczne wady, a pozostałe wady zgłosić niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, w każdym wypadku na piśmie i pod rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność towaru z umową i przyjęcia, że towar jest niewadliwy.
 4. Jeżeli Kupujący z powodu wady, w razie niedostarczenia przez Spółkę towaru zastępczego, zdecyduje się odstąpić od umowy, to nie przysługuje mu z tego tytułu żadne odszkodowanie. Wówczas Kupujący jest zobowiązany zwrócić Spółce dostarczony towar. Jeśli w razie niedostarczenia przez Spółkę towaru zastępczego Kupujący zdecyduje się na żądanie odszkodowania, dostarczony towar pozostaje w jego posiadaniu, a wysokość odszkodowania będzie wyliczona jako różnica między ceną zakupu a wartością wadliwego towaru. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy naruszenie umowy zostało spowodowane umyślnie.

§8 [Ograniczenia odpowiedzialności]

 1. W granicach dopuszczonych bezwzględnie wiążącymi przepisami wyłączona jest odpowiedzialność zarówno Spółki, jak i osób, którymi Spółka się posługuje, za naruszenie umowy wynikające z winy nieumyślnej, a także – z zastrzeżeniem uprawnień wyraźnie wskazanych w ustępie poprzedzającym – za wady fizyczne i prawne towarów (niezgodność towaru z umową).
 2. Kupujący ma obowiązek przestrzegać przepisów o ochronie własności przemysłowej oraz prawnoautorskich, a w razie ich naruszenia zwolnić Spółkę od odpowiedzialności względem osób trzecich.

§9 [Zastrzeżenie własności i cesja na zabezpieczenie]

 1. Spółka pozostaje właścicielem towaru do czasu spełnienia wszystkich wymagalnych i przyszłych świadczeń, do których Kupujący jest zobowiązany względem Spółki.
 2. Kupujący jest uprawniony do zmian towaru objętego zastrzeżeniem własności, zgodnych z zasadami prawidłowej gospodarki, a nawet zbycia takiego towaru w sposób
 3. przyjęty w obrocie, o ile nie pozostaje w zwłoce. Jednakże obciążanie takiego towaru zastawem przez Kupującego lub uczynienie z niego przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie jest niedopuszczalne. Roszczenia powstałe z tytułu dalszej sprzedaży lub wynikające z innych tytułów szczególnych (ubezpieczenie, czyny niedozwolone), a odnoszące się do towarów objętych zastrzeżeniem własności na rzecz Spółki (włączając w to wszelkie roszczenia wynikające z korekty rozliczeń), uważa się za przelane na rzecz Spółki przez Kupującego do wysokości wierzytelności służących Spółce. Kupujący ma obowiązek zawiadomienia dłużnika o przelewie.
 4. Kupujący przechowuje towary objęte zastrzeżeniem własności bez wynagrodzenia. Jest przy tym zobowiązany do ubezpieczenia towaru w zwyczajowo przyjętym zakresie. W przypadku prób wkraczania osób trzecich – w szczególności komornika sądowego – we władztwo nad towarami objętymi zastrzeżeniem własności, Kupujący ma obowiązek wskazać, że towary te stanowią własność Spółki i niezwłocznie zawiadomić ją o tym fakcie.
 5. W przypadku naruszenia obowiązków przez Kupującego, w szczególności w zakresie płatności, Spółka ma prawo żądać wydania jej objętych zastrzeżeniem własności towarów, a Kupujący obowiązek je zwrócić. Wystąpienie z żądaniem wydania towaru nie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że zostanie to wyraźnie oświadczone przez Spółkę.

§10 [Ochrona danych osobowych]

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w celu realizacji umowy.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Polmostrów Sp. z o.o., ul. Południowa 3, Wysocko Wielkie, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Kupującego.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą celem wykonania umowy zawartej z Administratorem. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy z Administratorem.
 5. Kupujący posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe Kupującego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz czas wskazany w przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji księgowej.

§11 [Inne postanowienia]

 1. Wszelkie spory powstałe na tle umów, do których zastosowanie mają OWU, w tym także spory co do ważności tych umów w całości bądź w części, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki w dniu wytoczenia powództwa.
 2. Do zawierania umów Strony mogą upoważnić wskazane przez siebie osoby.
 3. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWU wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy lub OWU będzie bezskuteczne, nie będzie miało to wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień.

Data publikacji: 09-08-2018 r